O nás

Podmienky ochrany osobných údajov
I. Základné ustanovenia
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Profi Fish s.r.o., IČO 47750324, DIČ 2024091971, DIČ DPH SK2024091971 podľa §4 , Sídlo Petöfiho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec , Dátum vzniku 11. apríla 2014, Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.35661/V (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: Petöfiho 38, 07701 Kráľovský Chlmec
email: profi-fish@profi-fish.sk
telefón: +421905750583
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej/právnickej osobe; identifikovateľnou fyzickou/právnickou osobou je osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto osoby.
4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal za účelom poskytovania služieb používateľom na serveri.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre poskytovanie služieb.
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
2. Účelom spracovania osobných údajov je poskytovania služieb ďalším používateľom a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom, zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.
IV. Doba uchovávania osobných údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov,
po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
V. Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VI. Podmienky zabezpečení osobných údajov
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä použitie hesiel, šifrovania databáz a podobne.
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
VII. Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním registračného formulára či akéhokoľvek iného obsahu na server potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
Všeobecné obchodné podmienky
1. Minimálna suma jednej objednávky je 150 eur. Pri viacerých objednávok dodaných v jednej zásielke sa sumy spočítavajú.